Проф. д-р инж. Стефан Велчев

Българо-английски речник-справочник по РЯЗАНЕ НА МЕТАЛИТЕ

В речника-справочник е направен опит за уточняване на технологията в областта на рязането на материалите на български и английски език и е предложена единна система за означаване на величините и техните дименсии, съобразени с международните стандарти и специалната литература. Обхванати са основните въпроси на теорията и практиката на рязането на материалите: геометричните елементи на режещата част на инструментите, основните процеси на механичното обработване; обработваните и инструменталните материали, стружкообразуването и стружкочупенето, механиката на процеса на рязане, топлината и температурата на рязане, износването и трайността на инструментите, качеството на обработената повърхнина, икономиката на процесите на механичното обработване и оптимизацията им, обработваемостта на материалите.

За облекчаване усвояването и поясняване на термините са използвани илюстрации - схеми и графици, както и формули, които изпълняват ролята на универсален посредник между езиците.

Речникът-справочник е предназначен за научно-технически работници, студенти, докторанти, преподаватели и специалисти от практиката, занимаващи се с механично обработване.

Книжарница на Русенския университет, тел.: 082/89 43 75

Prof. Stefan Velchev Ph.D.

Bulgarian-English dictionary-reference book of METAL CUTTING

In the Dictionary-Reference Book an attempt is made to define the terminology in the field of metal cutting in Bulgarian and English and an unified notation of quantities and their units is proposed which is in accordance with international standards and reference books. It covers main problems of the theory and practice of metal cutting: the geometry of the active part of cutting tools, main metal cutting operations, work and tool materials, chipformation and chip breaking, mechanics of cutting, heat and cutting temperature, tool wear and tool life, machined surface quality, economics of cutting operations and optimization, machinability of materials.

To facilitate explanation of terms and their acquisition, there are used illustrations - schemes and graphs as well as formulae which play the role of universal medium between languages.

The Dictionary-Reference Book is intended for researchers, undergraduate and postgraduate students, lecturers and technicians, dealing with metal cutting.